Dziś jest poniedziałek, 21.01.2019, imieniny Agnieszki, Jarosławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Punkt Obsługi Klienta » Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Informacje na niniejszej stronie są sukcesywnie uzupełniane.

 
 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składany jest w terminach: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Do wniosku należy załączyć faktury vat za zakup oleju napędowego. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 30 dni.
 
 

Druk zeznania świadka spisuje pracownik urzędu. Świadkowie oraz osoba, której zeznania dotyczą muszą stawić się osobiście i zabrać ze sobą dowody osobiste i legitymacje emeryta/rencisty(jeżeli takowe posiada) celem potwierdzenia ich tożsamości.

 

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym od 16 r.ż. - pierwszą stronę oświadczenia wypełnia zainteresowany, drugą zaś wypełnia od ręki pracownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku, znajdujący się w Turku przy ul. Łąkowej 4A.

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym można składać w okresie od 1 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacone.

Zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendium za osiągnięte wyniki sportowe określa Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 roku, której treść jest dostępna na stronie: http://www.bip.malanow.pl/?a=3299.

Wnioski rozpatrywane są w I kwartale kolejnego roku.

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać m.in. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych w dowolnym terminie. Do wniosku należy załączyć umowę najmu lokalu mieszkalnego, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dowody potwierdzające wysokość wydatków poniesionych na mieszkanie z ostatniego miesiąca tj. faktury za energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni.

 

Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie wypełniany jest przez pracownika Punktu Obsługi Klienta w przypadku, gdy klient Urzędu Gminy z uzasadnionych przyczyn nie może dokonać tego własnoręcznie. Termin rozpatrzenia zależny jest od sprawy której dotyczy oraz jej skomplikowania, jednakże w większości przypadków nie powinien przekroczyć 30 dni.

 

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych składają rolnicy, których gospodarstwo rolne ucierpiało wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Komisja powołana decyzją Wojewody rozpatruje wniosek i sporządza stosowny protokół.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej składają zainteresowane osoby i podmioty. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 21 dni.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych składają osoby zainteresowaniem uprawą konopi włóknistych. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (30 zł), wypis z rejestru gruntów zawierający numer działki lub działek ewidencyjnych na których prowadzona będzie uprawa, faktury zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykiety z opakowań materiału siewnego tych roślin, zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub umowę kontraktacji zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni.

 

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym można składać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane. Zasady i tryb przyznawania oraz rodzaj i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe określa Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 roku, której treść jest dostępna na stronie: http://www.bip.malanow.pl/?a=3299.

Wnioski rozpatrywane są w I kwartale kolejnego roku.

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zawiera wypisane na druku załączniki niezbędne do wniosku, wydanie decyzji odbywa się ustawowo po 30 dniach, z możliwością przedłużenia okresu postępowania administracyjnego do 60 dni. Wnioskodawca otrzymuje drogą pocztową informację o stanie postępowania. Wnioskodawca nie musi być właścicielem działki.

 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości zawiera wypisane na druku załączniki niezbędne do wniosku. Wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości. Zawiadomienie o nadaniu numeru nieruchomości wydawane jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej. W przypadku gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania oraz działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć kopię decyzji o warunkach zabudowy lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
 
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w kwocie 17 zł. Zaświadczenie zgodnie z ustawą wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku do urzędu .

 
 
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy zawiera wypisane na druku załączniki niezbędne do wniosku. Przeniesienie decyzji odbywa się ustawowo po 30 dniach od złożenia wniosku i wcześniej należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 56 zł.
 
 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wypis i wyrys wydawany jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, obciążony jest opłatą skarbową, opisaną niżej zgodnie z załącznikiem o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Opłata skarbowa wynosi:

a) od wypisu

- do 5 stron - 30,00 zł

- powyżej 5 stron - 50,00 zł

b) od wyrysu

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadająca stronie formatu A4 - 20,00 zł

- nie więcej niż - 200,00 zł

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych składa przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku Czas załatwienia sprawy wynosi 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa  w wysokości 107,00 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o polubowne załatwienie sporu z zakresu prawa łowieckiego - w przypadku gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46 ustawy prawo łowieckie, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu. Czas załatwienia sprawy wynosi 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. Załatwienie sprawy jest wolne od opłaty skarbowej.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku. Czas załatwienia sprawy wynosi 30 dni (nie licząc czasu oczekiwania na opinie i uzgodnienia innych organów). Za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/ przesadzenie drzew(a)/krzewów może złożyć posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości lub właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego jeśli drzewa zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości. Zezwolenie  na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytku wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów w lasach, owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na plantacjach drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat. Zezwolenie jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku. Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 

Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3  na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód - prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku. Zgłoszenie jest wolne od opłaty skarbowej.W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości składa właściciel nieruchomości bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku. Czas załatwienia sprawy wynosi do 30 dni. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości składa właściciel nieruchomości bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku należy dołączyć tj. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wypis i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi, wypis z księgi wieczystej. Czas załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 

Wniosek o wydanie postanowienia zatwierdzającego wstępny projekt podziału składa właściciel nieruchomości bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku należy dołączyć załączniki wyszczególnione w formularzu wniosku. Czas załatwienia sprawy wynosi do 30 dni. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

 
Deklaracja na podatek leśny - składają osoby prawne i są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy.
 
 
Deklaracja na podatek od nieruchomości - składają osoby prawne i są zobowiązane składać w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.
 
 
Deklaracja na podatek rolny - składają osoby prawne i są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy.

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych - składają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są zobowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
Informacja w sprawie podatku leśnego - składają osoby fizyczne i są zobowiązane złożyć informację na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - składają osoby fizyczne i są zobowiązane złożyć informację na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 
 
Informacja w sprawie podatku rolnego - składają osoby fizyczne i są obowiązane złożyć informację na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 
 

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek ten dotyczy wpisu, zmiany we wpisie, zawieszenie, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może złożyć przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Zezwolenie takie jest wydawane na okres do 2 dni. Opłata za zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. Wysokość opłaty jest zależna od rodzaju sprzedawanego alkoholu.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może złożyć przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży napojów alkoholowych. Zezwolenie takie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata do spożycia w miejscu sprzedaży lub na okres nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składa przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i składa do dnia 31 stycznia każdego roku. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeństwa składa osoba rozwiedziona, która chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 m-cy od chwili uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie. Opłata skarbowa 11,00 zł.
 

 

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składa się kiedy w sporządzonym akcie  nie zostały wpisane wszystkie dane i jest on niekompletny lub przy wpisywaniu zagranicznych dokumentów kiedy nie zawierają wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie.

 

Wnioski o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się w celu wpisania aktu którego zdarzenie nastąpiło za granicą (urodzenie, małżeństwo lub zgon) do polskich ksiąg. Wnioskodawca powinien mieć miejsce zameldowania na terenie gminy, w której składa wniosek lub jego ostatnim pobytem stałym była ta gmina. Do wniosku należy dołączyć oryginalny akt zagraniczny wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód odbiera się osobiście. Wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć

- 2 aktualne fotografie o wym. 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi   szkłami, ukazujące głowę z pozycji półprofilu z widocznym lewym uchem

- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (akt nie znajduje się w miejscowym USC)

- odpis skrócony aktu małżeństwa - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński w okręgu innego USC

- dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu)

Dowód osobisty wydaje organ właściwy dla miejsca pobytu stałego wnioskodawcy, a w razie braku takiego miejsca organ właściwy dla ostatniego miejsca pobytu stałego. Okres oczekiwania na nowy dowód wynosi 30 dni.

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność skrócenia terminu oczekiwania. Opłata skarbowa 39,00 zł.

 

Wniosek o wydanie odpisów aktów może złożyć osoba, która jest uprawniona do otrzymania takiego dokumentu. Jest to osoba, której akt dotyczy, jej ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, dziadek, babcia, wnuk, pełnomocnik oraz osoba, która wykaże ważny interes prawny. Odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości 22,00 zł za skrócony odpis i 33,00 zł za odpis zupełny. Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisu wydawane do szkół, dowodów osobistych i zasiłków rodzinnych.

 

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce i Zgłoszenie pobytu stałego należy złożyć odpowiedni druk i przedstawić do wglądu odpowiednie dokumety:

- dowód osobisty

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub osobiste potwierdzenie pobytu przez właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

Osoba meldująca się otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt stały – ważne 2 miesiące od daty wydania poświadczenia lub poświadczenie na pobyt czasowy – ważne na okres zameldowania czasowego

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wzory formularzy elektronicznych udostępnianie są w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Za ich umieszczenie w Centralnym Repozytorium w większości odpowiedzialni są odpowiedni ministrowie.

 

Adres Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych: crd.gov.pl

 

Podstawa prawna: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014 poz.1114)’